Atribuțiile prefectului

Atribuţiile domnului prefect al judeţului Braşov:

 

 • Asigură, la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
 • Acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
 • În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia;
 • Conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Analizează activităţile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
 • Avizează proiectul de buget transmis de către conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului. Avizul privind situaţiile financiare se înaintează conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, aceste avize având caracter consultativ;
 • Acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 • Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
 • Verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local şi ale primarului;
 • Dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
 • Utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
 • Dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
 • Dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană;
 • Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
 • Asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%;
 • Poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii;
 • Poate propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora;
 • Poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judeţean, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice;
 • În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, poate solicita convocarea de îndată a consiliului local, a consiliului judeţean;
 • Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, solicită instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit;
 • Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile legii.
 • Exercită în exclusivitate capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului;
 • Exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile civile ale instituţiei prefectului;
 • Numeşte, respectiv încadrează, modifică, suspendă şi încetează raporturilor de serviciu, respectiv raporturile de muncă ale personalului din cadrul instituţiei prefectului, prin ordin al prefectului, în condiţiile legii;
 • Organizează structura de specialitate pe care o poate organiza, în condiţiile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de servicii şi compartimente, după caz, în funcţie de specificul fiecărei activităţi, cu respectarea numărului maxim de posturi şi a structurii posturilor aferente instituţiei prefectului stabilite anual prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura posturilor aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • Asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului şi a cancelariei prefectului;
 • Îndrumă metodologic secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului general al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
 • Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele atribuţii de conducere şi control, precum:
 1. a) verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate;
 2. b) verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
 3. c) analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial care au ca scop creşterea calităţii serviciilor publice;
 4. d) organizarea unor achiziţii publice prin programe comune mai multor servicii publice deconcentrate din judeţ;
 5. e) reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate;
 6. f) alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 • La solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei Primului-Ministru, după caz, prefectul asigură, prin consilierii juridici ai instituţiei prefectului, reprezentarea Guvernului sau a primului-ministru în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • Exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;
 • Asigură primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.