Întâlnire de lucru cu secretarii UAT-urilor din județ

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, și subprefectul Ambrus IzabellaAgnes au avut astăzi o întâlnire de lucru cu secretarii unităților administrativ-teritoriale din județ. Unul dintre subiectele abordate a fost domeniul public, respectiv intervențiileasupra inventarului bunurilor domeniului public, precum și procedura ce are cafinalitate adoptarea hotărârilor de consiliu local cu acest obiect, conformOrdonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. Înacest context, s-a atras atenția că nu toate hotărârile de consiliu local respectăaceastă procedură și că hotărârile privind completarea/modificarea domeniuluipublic/scoaterea unor bunuri din domeniul public sunt distincte de hotărârile deatestare a inventariului domeniului public. Un alt subiect l-a constituit aprobarea bugetelor locale, bugete ale căror proiectetrebuie definitivate în termen de 15 zile și aprobate în termen de maximum 45 dezile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. Ordonatoriiprincipali de credite au obligaţia să transmită direcţiilor generale ale finanţelorpublice bugetele locale în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.S-a reamintit faptul că bugetul local este informație de interes public și intră subincidența art. 5 din Legea nr.544/2001, autorităților publice locale revenindu-leobligația publicării din oficiu a acestor informații (pe site-ul Primăriei sau în Monitorul Oficial local, la sediul Primăriei, în locuri accesibile publicului, în ziarelocale). S-a discutat, de asemenea, despre actele administrative ce au ca obiect raporturilede muncă ale personalului contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate alprimarului, procedura de evaluare a personalului contractual și condițiile deocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţiicontractuale. Ultimul subiect de pe ordinea de zi a întâlnirii l-a constituit informarea transmisăde Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, privind modificareaprocedurii de întocmire, înregistrare și recepție a planurilor parcelare. Pentru a veniîn sprijinul autorităților administrației publice locale, reprezentanții OCPI Brașovvor organiza, în perioada următoare, o ședință de lucru cu persoanele autorizate cucare există încheiate contracte din fonduri publice, având ca obiect întocmireadocumentațiilor de planuri parcelare