Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov. Mihai Cătălin Văsii, a condus astăzi ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:
– Analiza activității Gărzii Forestiere Brașov pe anul 2020, raportul fiind prezentat de inspectorul-șef al instituției, Sandu Ioan Mihalte;
– Analiza activității pe anul 2020 a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brașov, raportul fiind prezentat de directorul general al instituției, Ancuța Daisa;
– Diverse.
■ Câteva repere ale activității pe anul 2020 a Gărzii Forestiere Brașov, care își exercită atribuțiile pe teritoriul administrativ al județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Pe teritoriul acestor județe, există 1,063 milioane ha fond forestier, ceea ce reprezintă circa 16% din fondul forestier național. În județul Brașov, fondul forestier însumează 205.317 hectare.
Administrarea/serviciile silvice în cele 5 județe se asigură prin 85 de ocoale silvice.
De asemenea, pe teritoriul de competență al Gărzii Forestiere Brașov sunt constituite 234 fonduri cinegetice, gestionate de 115 gestionari. Dintre acestea, în județul Brașov există 45 de fonduri cinegetice, cu 22 de gestionari.
În 2020, suprafața arboretelor virgine a rămas neschimbată față de anul 2019, respectiv 2.878,13 ha, dintre care 1.090,62 ha se află în județul Brașov.
Comparativ cu anul 2019 suprafața arboretelor cvasivirgine a crescut în 2020 cu 39%, ajungând la 2.493,18 ha, ca urmare a finalizării și aprobării documentațiilor inițiate în anii anteriori. Din suprafața totală a arboretelor cvasivirgine din cele 5 județe aflate în aria de competență a Gărzii Forestiere Brașov, 2.003,80 ha se află în județul Brașov.
În cursul anului trecut, Garda Forestieră Brașov a emis 6 decizii și avize de scoatere definitivă din fondul forestier. 11,1 ha au fost scoase definitiv din fondul forestier, iar 22,6 ha au fost introduse în fondul forestier și urmează să fie împădurite.
Către Garda Forestieră Brașov au fost înaintate spre verificare 4.699 acte de punere în valoare, ca urmare a apariției produselor accidentale, volumul total al arborilor afectați fiind de 2,6 milioane m.c. (+335% față de anul anterior). Această creștere a fost determinată de doborâturile cauzate de vânt și de zăpadă, produse în cursul lunii februarie a anului 2020, îndeosebi în județele Harghita și Mureș.
Programul lucrărilor de împădurire a fost îndeplinit în proporție de 96%, suprafața totală regenerată prin împăduriri, completări, refaceri și regenerări naturale ajungând la circa 2.180 ha, din care 570,76 ha în județul Brașov. Aproape jumătate din suprafața totală împădurită (48%) este reprezentată de regenerările naturale, care favorizează obținerea unor arborete cu structuri mai apropiate de cele naturale.
În ceea ce privește valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse de animalele sălbatice, în cursul anului trecut s-au emis 728 decizii, cu o valoare totală aprobată a despăgubirilor de 1.499.191 lei. Referindu-ne la județul Brașov, numărul deciziilor emise a fost de 115, cu o valoare aprobată a despăgubirilor de 384.595 lei. Cele mai multe pagube (97% din cazuri și 94% din valoarea despăgubirilor) au fost produse de urs. Concret, din cele 728 decizii, 708 au fost emise pentru pagube produse de urși în cele 5 județe din aria de competență, valoarea aprobată a despăgubirilor fiind de 1.410.292 lei. În județul Brașov, în 2020 s-au emis 113 decizii pentru pagube produse de urși, valoarea aprobată a despăgubirilor fiind de 356.245 lei.
Controalele și verificările desfășurate în anul 2020 pe raza celor 5 județe au dus la aplicarea a 361 contravenții silvice (din care 89 au fost aplicate personalului silvic), la constatarea a 90 fapte cu caracter infracțional pentru care s-a propus înaintarea spre cercetare penală și la confiscarea unei cantități de 26.598 mc de material lemnos (confiscări fizice și confiscări valorice).
S-au constatat tăieri ilegale de arbori totalizând 3.354 mc, cu o valoare a pagubei de 2.478.231 lei, urmare a 85 de fapte cu caracter infracțional. De asemenea, s-au aplicat amenzi totalizând 11.000 lei pentru 7 contravenții constatate.
În privința executării lucrărilor de exploatare, s-au efectuat 199 de controale, constatându-se 40 de contravenții, sancționate cu amenzi în valoare de 119.000 lei.
S-au efectuat 253 de controale ale circulației materialelor lemnoase, spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare, în urma cărora s-au constatat 58 de contravenții, s-au aplicat amenzi și valoare de 254.000 lei și s-au confiscat 10.755 mc material lemnos.
■ Din raportul de activitate pe anul 2020 al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brașov se remarcă faptul că față de 2019 fondurile alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli au crescut în mod semnificativ pe anumite asistenţe: medicamente și materiale pentru boli cronice cu risc crescut, servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală, asistenţă medicală primară, asistență medicală pentru specialitati clinice, asistență medicală pentru specialități paraclinice, asistență pe spitale generale, îngrijiri medicale la domiciliu, prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale, cheltuieli cu asistenţa în caz de boli şi invalidităţi.
Declararea pandemiei de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii în data de 11.03.2020 şi măsurile luate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 au determinat scăderea numărului de bolnavi trataţi în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative. Totuşi, per ansamblu, în cursul anului 2020 faţă de 2019 se poate observa o creştere atât în ceea ce priveşte finanţarea acestora cât şi a numărului de bolnavi trataţi (îmbunătăţirea adresabilităţii).
Serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale şi materialele sanitare au fost acordate unui număr de 579.152 de persoane înscrise pe listele medicilor de familie la data de 31.12.2020, în scădere comparativ cu 31.12.2019 când erau înscrise 582.013 persoane.
Dintre acestea, în data de 31.12.2020, asigurate pentru pachet de bază erau 496.354 persoane în timp ce la 31.12.2019, asigurate pentru pachet de bază erau 500.184 persoane.
Numărul plătitorilor contribuției la fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate (FNUASS) la data de 31.12.2018 era de 209.822 persoane, în timp ce la data de 31.12.2019 se înregistra un număr de plătitori de 207.163 persoane, iar la 31.12.2020 se înregistra un număr de 198.576 persoane.
Ingrijorător este faptul că numărul plătitorilor în anul 2020 a fost în scădere faţă de anul 2019, când, de asemenea, a fost în scădere fata de anul 2018, în timp ce contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor – şi nu se poate vorbi doar despre braşoveni – şi decontate din FNUASS a crescut, şi, implicit, fondurile alocate CAS Braşov au un trend crescător.
Raportul de activitate pe anul 2020 al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brașov este disponibil pe site-ul instituției (http://www.casan.ro/casbv/) la secțiunea „Rapoarte de activitate”).
■ La finalul ședinței, prefectul Mihai Cătălin Văsii a atras atenția asupra faptului că cifrele pandemiei de COVID-19 sunt în creștere, atât la nivel național, cât și în județul Brașov și că specialiștii se așteaptă această creștere să continue într-un ritm mai alert în perioada următoare. De aceea, a făcut apel la conducătorii de instituții publice să respecte și vegheze la respectarea de către subordonați a regulilor de protecție sanitară, pentru a reduce la minimum riscul de îmbolnăvire și riscul apariției unor focare de COVID-19 în instituțiile publice