2. Atributiile subprefectului

Atribuțiile doamnei Ariana Oana Bucur subprefect al Județului Brașov :

1.Cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:

 • Analizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare de pașapoarte și de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • Examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritățile administrației publice locale, a stadiului de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun;
 • Consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 • Asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituției prefectului;
 • Asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administrației publice centrale organizat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 • Asigurarea întocmirii proiectului regulamentului de funcționare a colegiului prefectural, cu respectarea prevedrilor regulamentului-cadru;
 • Dispunerea măsurilor în vederea organizării ședințelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi și a listei invitaților, pe care le înaintează prefectului;
 • Urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, și formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • Gestionarea și urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență, precum și a hotărârilor luate în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență.

2. În calitate de șef al structurii de securitate :

 • >asigură elaborarea și supune aprobării conducerii normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • întocmește programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării autorității desemnate de securitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia;
 • coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 • asigură relaționarea cu autoritatea desemnată de securitate care coordonează activitatea și controlează măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;
 • consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
 • informează conducerea unității despre vulnerabilitățiile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 • acordă sprijin reprezentanților autorizați și autorității desemnate de securitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;
 • organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;
 • asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;
 • actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;
 • întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;
 • prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijin autorității desemnate de securitate;
 • efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;
 • exercită și alte atribuții în domeniul informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • avizează cererile de multiplicare și procesele-verbale de distrugere a informațiilor clasificate pentru toate structurile instituției;
 • este responsabil pentru implementarea măsurilor de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;
 • pune la dispoziția șefului C.S.T.I.C lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informațiile clasificate deținute de personalul instituției prefectului;
 • asigură monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate.

3.Atribuții pe linie de prevenire a faptelor de corupție:

 • Asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de Direcția Generală Anticorupție;
 • Sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în organizarea și implementarea campaniilor și acțiunilor de prevenire a corupției;
 • Asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea la nivelul MAI a Strategiei naționale anticorupție;
 • Asigură managementul riscurilor de corupție și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
 • Solicită sprijinul Direcției Generale Anticorupție cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
 • Sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în realizarea vizitelor de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate;
 • Furnizează Direcției Generale Anticorupție documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;
 • Asigură postarea la avizier, în locuri vizibile ( birouri destinate relațiilor cu publicul/primirii în audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor etc), precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la dispoziție de către Direcția Generală Anticorupție.

4.Alte atribuții:

 • Işi realizează sarcinile şi responsabilităţile în conformitate cu legislaţia, ordinele, instrucţiunile, dispoziţiile şi procedurile aplicabile;
 • Își însușește și respectă prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, precum şi instrucţiunile proprii şi măsurile stabilite în documentele interne de securitate şi sănătate în muncă;
 • Își însușește și respectă obligațiile prevăzute la art. 8 alin.(1) din Instrucțiunile nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 • Respectă și asigură implementarea standardelor de control intern și managerial, potrivit prevederilor legale în vigoare.
 • Subprefectul îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit legii, prin ordin al prefectului.