Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentului din 4 august 2005 privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov a fost constituită Comisia Județeană de aplicare a legilor fondului funciar, cu activitate jurisdictional administrativa.
Principalele atributii ale acestei comisii, conform art. 5 din Regulamentul mai sus mentionat, sunt:
a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigura distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora;
b) asigura îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană;
c) verifica legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestora;
d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile locale;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (2)^2 din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifica temeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă;
i) identifica terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va promova acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia judeţeană respectiv comisia Municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra masurilor ce trebuie luate;
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;
l) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritoriala a mai multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai sus;
m) exercita orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.
Componența Comisiei județene Brașov de aplicare a legilor fondului funciar a fost actualizata prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 100/02.02.2022.

Ordinul de Prefect pentru stabilirea componenței Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, este disponibil, aici
……………………………………………………………………………..
Hotararea Comisiei Judetene nr.185 din 2023, privind aprobarea procedurii de lucru pentru solutionarea cererilor de eliberare a titlurilor de proprietate in baza Legii nr.123 din 2023 care modifica si completeaza art.27 din Legea nr.18/1991, este disponibila aici