1.Atribuțiile subprefectului

Atribuțiile doamnei Ambrus Izabella-Agnes subprefect al Județului Brașov :

1. Cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:

 • asigurarea conducerii operative a instituției prefectului, cu excepția cancelariei prefectului;
 • asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale sau desfiinţarea acestora, precum şi transmiterea proiectului ordinului către ministerul care coordonează instituţia prefectului;
 • acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
 • verificarea documentaţiei şi eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
 • exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;
 • Alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției prefectului;
 • Este înlocuitorul de drept al prefectului.

2. Atribuții pe linie de prevenire a faptelor de corupție:

 • Asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire anticorupție organizate de Direcția Generală Anticorupție;
 • Sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în organizarea și implementarea campaniilor și acțiunilor de prevenire a corupției;
 • Asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea la nivelul MAI a Strategiei naționale anticorupție;
 • Asigură managementul riscurilor de corupție și aplică măsurile de prevenire și control al riscurilor la corupție;
 • Solicită sprijinul Direcției Generale Anticorupție cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență;
 • Sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în realizarea vizitelor de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate;
 • Furnizează Direcției Generale Anticorupție documente referitoare la organizarea și funcționarea structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de corupție;
 • Asigură postarea la avizier, în locuri vizibile ( birouri destinate relațiilor cu publicul/primirii în audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor etc), precum și pe prima pagină a site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la dispoziție de către Direcția Generală Anticorupție.

3. Alte atribuții:

 • Işi realizează sarcinile şi responsabilităţile în conformitate cu legislaţia, ordinele, instrucţiunile, dispoziţiile şi procedurile aplicabile;
 • Își însușește și respectă prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, precum şi instrucţiunile proprii şi măsurile stabilite în documentele interne de securitate şi sănătate în muncă;
 • Își însușește și respectă obligațiile prevăzute la art. 8 alin.(1) din Instrucțiunile nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 • Respectă și asigură implementarea standardelor de control intern și managerial, potrivit prevederilor legale în vigoare.
 • Atribuții specifice personalului autorizat pentru acces la informații clasificate:
  – Participă la instruirile organizate pe linia PIC și INFOSEC;
  – Furnizează informațiile și documentele solicitate de Structura de Securitate pentru avizarea sau revalizarea accesului la informații clasificate;
  – Respectă cu strictețe măsurile de protecție pe linia PIC și INFOSEC conform legislației specific și a regulilor/normelor interne prevăzute în Programul de Securitate orice posibilă încălcare a măsurilor de protecție pe linia PIC și INFOSEC de care a luat la cunoștință;
  – După caz, furnizează Comisiei de Cercetare a unui posibil incident de Securitate toate informațiile și documentele solicitate.
 • Subprefectul îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit legii, prin ordin al prefectului.