Atribuțiile subprefectului

Atribuţiile domnului subprefect al judeţului Braşov:

 • Verifică documentaţia şi modul de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
 • Elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 • Contransemnează ordinele prefectului pentru care are sarcina de a le pune în aplicare;
 • Asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual şi a ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicarea acestora pe site-ul instituţiei, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului;
 • Gestionează şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • Urmăreşte modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului şi informează prefectul în cazul în care constată existenţa unor deficienţe, inclusiv in ceea ce priveşte eventualele măsuri dispuse pentru remedierea problemelor apărute;
 • Înaintează către prefect propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
 • Asigură secretariatul comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene şi exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
 • Asigură primirea şi distribuirea corespondenţei comunicată prin Cancelaria Prefectului, precum şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal;
 • Aprobă eliberarea de extrase sau copii conforme cu originalul de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
 • Urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 544/2003 privind accesul liber la informaţiile de interes public;
 • Comunică de îndată ordinele emise cu caracter normativ Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • Întocmeşte proiectul regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea regulamentului cadru;
 • Dispune măsurile aplicabile în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabileşte, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului în vederea aprobării;
 • Urmăreşte modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural şi formulează propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • Coordonează activităţile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi întocmeşte lunar sau ori de câte ori este necesar un raport cu privire la activitatea desfăşurată de către acestea;
 • Examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun, informând prefectul despre măsurile dispuse;
 • Asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
 • Acordă consultanţă conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii informând prefectul despre măsurile dispuse;
 • Asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă, măsuri stabilite de către prefect în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, informând prefectul despre stadiul îndeplinirii acestora;
 • Gestionează şi urmăreşte modul de aplicare al măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • Asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 • Poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, cu avizarea acestora de către prefect;
 • Acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea, informând prefectul despre proiectele propuse a fi derulate la nivelul judeţului;
 • Gestionează datele referitoare la proiectele derulate de autorităţile publice locale din judeţ finanţate prin fonduri de la bugetul de stat şi fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, informând prefectul despre acestea;
 • Elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;