Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRAȘOV

1.Buletinul informativ cu informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, postat pe site
2.Corespondenţă generală, petiţii, sesizări, reclamaţii şi răspunsurile aferente
3.Cereri de audienţă
4.Cereri şi reclamaţii administrative privind accesul la informaţiile de interes public şi răspunsurile aferente
5.Condici de predare-primire a corespondenţei, a petiţiilor
6.Plicuri retur
7.Rapoarte semestriale şi anuale privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
8.Rapoarte anuale privind aplicarea Legii nr.544/2001
9.Procedurile specifice activității de audit public intern.
10.Documente privind controlul intern (proceduri, liste, tabele, rapoarte)
11.Registru intrare – ieşire pentru înregistrarea cererilor la Legea nr. 544/2001
12.Registre audienţe
13.Registru electronic intrare – ieşire pentru înregistrarea petiţiilor cetăţenilor (și forma printată)
14.Registru electronic general intrare-ieşire corespondenţă (și forma printată)
15.Registru ordine prefect (și electronic)
16.Registru electronic hotărâri ale comisiei judeţene de fond funciar (și forma printată)
17.Registru unic de evidenţă
18.Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern
19.Registru unic de control
20.Procese-verbale ale ședințelor de instruire
21.Hotărâri ale Consiliului Judeţean şi ale Consiliilor Locale, municipale, orăşeneşti şi comunale
22.Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean şi ale primarilor din judeţul Brașov
23.Proceduri prealabile contenciosului administrativ
24.Acte procesuale depuse de instituţie în cauzele aflate pe rolul instanţelor de drept comun în litigiile de fond funciar
25.Dosare privind acte administrative emise de către autorităţi locale, atacate la instanţele de contencios administrativ de către prefectul judetului Brașov
26.Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga
27.Petiţii şi răspunsuri în baza O.G. 27/2002
28.Hotărâri ale Comisiei Judeţene privind aplicarea legilor fondului funciar şi acordarea de despăgubiri pentru veteranii de război
29.Notificări în baza Legii nr. 10/ 2001
30.Cereri pentru acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 290/2003
31.Acte centrale şi note de audienţă
32.Trimestrializarea bugetelor
33.Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale financiar-contabile
34.Monitorizări şi execuţii bugetare
35.Note informative financiar-contabile
36.Proceduri şi formulare specifice
37.Evidențe, statistici
38.State de plată
39.Registre de casă
40.Fişe activităţi zilnice mijloace de transport
41.Declaraţii fiscale
42.Necesar de credite
43.Angajament, lichidare şi ordonanţare la plată
44.Facturi privind recuperare cheltuieli utilităţi
45.Documente privind evidenţa, păstrarea, distribuirea sigiliilor şi ştampilelor din cadrul structurii instituţiei
46.Statul de funcţii şi personal
47.Fişele de post, fişe de evaluare a personalului contractual şi rapoartele de evaluare a funcţionarilor publici
48.Planul anual de perfectionare
51.Documentele emise de comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ teritoriale
52.Oferte privind organizarea de cursuri privind instruirea şi pregătirea profesională a salariaţilor
53.Metodologia de emitere a documentelor de legitimare şi acces în sediu; 54.Documentele privind eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
55.Documentele cuprinse la dosarele de concurs privind ocuparea posturilor vacante pentru concursurilor organizate de Instituţia Prefectului – Judeţul Brașov, conform procedurilor legale
56.Evidenţa contractelor şi a cererilor privind stadiul de practică pentru studenţii care solicită efectuarea practicii în Instituţia prefectului
57.Documente privind solicitările şi distribuţia de materiale consumabile şi/sau de întreţinere
58.Dosarele achiziţiilor publice
59.Documente privind evidenţa şi starea tehnică a mijloacelor din dotare
60.Documente, situaţii şi rapoarte pe linie logistică
61.Protocoale privind stabilirea suprafeţelor ocupate, cuantumul şi modul de decontare a utilităţilor consumate din “Palatul Administrativ” Brașov
62.Situaţii şi rapoarte privind patrimoniul
63.Documente şi situaţii privind reparaţiile de bunurile materiale
64.Listele de înzestrare, investiţii, lucrări şi servicii
65. Documente, situaţii şi rapoarte privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă
66. Documente, situaţii şi rapoarte privind Prevenirea şi Stingerea Incendiilor; documente, situaţii şi rapoarte privind Protecţia Mediului
67. Instruiri INFOSEC
68. Proceduri şi formulare specifice IT
69. Registre aferente SMEC
70. Rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva dezastrelor
71. Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
72. Corespondență privind activitatea de audit public intern
73. Raportări către ministere
74. Ordine ale prefectului cu caracter individual sau normativ
75. Ordine ale prefectului cu caracter tehnic sau de specialitate
76. Ordine ale prefectului întocmite potrivit art.275 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ
77.Raportări de la serviciile publice deconcentrate
78. Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului
79. Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, rapoartele periodice privind stadiul implementării măsurilor şi acţiunilor cuprinse în plan
80. Dosarul misiunii de audit public intern
81. Planul multianual și/sau anual de audit intern și referatele de justificare/modificare a acestora
82. Acorduri/convenţii/protocoale de colaborare, parteneriat, asociere, înfrăţire / evidenţa acestora
83. Raportul anual privind activitatea de audit public intern
84. Rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea relaţiilor internaţionale, note de fundamentare primiri delegaţii străine/deplasări în străinătate
85. Evidenţa proiectelor cu finanţare guvernamentală şi locală la nivelul autorităţilor publice locale şi serviciilor publice deconcentrate
86. Referate pentru motivarea elaborării şi promovării proiectelor de hotărâri de Guvern
87. Liste de prezență la ședințe
88. Rapoarte anuale ale Corpului de Control al Prefectului
89. Rapoarte de control
90. Rapoarte de progres semestriale si anuale ale Biroului Judeţean pentru Romi si Grup de Lucru Mixt
91. Ordinele Prefectului privind înfiinţarea Biroului Judeţean pentru Romi si Grup de Lucru Mixt
92. Planul de Măsuri Judeţean, conform H.G. nr.1221 din 2011
93. Minute ale şedinţelor publice
94. Referate de fundamentare pentru emiterea ordinelor prefectului cu privire la activitatea comisiilor/comitetelor gestionate la nivelul compartimentului (Colegiul Prefectural, Comisia de Dialog Social, Comitetul de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice etc)
95. Ordinele prefectului privind constituirea și componența comisiilor/comitetelor gestionate (Colegiul Prefectural, Comisia de Dialog Social, Comitetul de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice etc)
96.Ordinele prefectului de modificare/completare a membrilor comisiilor/comitetelor gestionate
97. Ordinele prefectului pentru aprobarea Regulamentelor de organizare şi functionare pentru comisiile/comitetele gestionate
98. Regulamentele de organizare şi functionare pentru comisiile/ comitetele gestionate
99. Hotărâri ale Colegiului Prefectural
100. Registrul de Hotărâri ale Colegiului Prefectural
101. Procesele-verbale ale ședințelor Colegiului Prefectural
102. Adrese informare/ corespondență cu autoritățile publice centrale și locale pentru activitatea comisiilor/ comitetelor gestionate
103. Convocator comisii
104. Invitații comisii
105. Ordine de zi comisii