Lista cuprinzând documentele de interes public

În temeiul prevederilor art. 5 alin.1 lit. g din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, se încadrează în categoria informaţiilor de interes public comunicate, următoarele:

 • Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Instituției Prefectului – județul Braşov, precum și a structurilor subordonate acesteia;
 • Structura organizatorică, atribuțiile serviciilor și compartimentelor din Instituția Prefectului – județul Braşov , programul de funcționare și programul de audiențe;
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea Instituției Prefectului – județul Braşov, precum și ale responsabililor cu difuzarea informațiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • Ordine ale prefectului cu caracter normativ;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 • Regulamentul Intern;
 • Codul de conduită;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri și cheltuieli și bilantul contabil;
 • Informatii privind organizarea procedurilor de achizitii publice, conform legislației în vigoare, mai puțin cele clasificate, potrivit legii;
 • Contractele de achiziții publice, cu exceptia celor clasificate;
 • Lista serviciilor publice deconcentrate;
 • Documente privind activitatea de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și a celorlalte autorități ale administrației publice centrale, organizate în județ;
 • Documente privind activitatea de monitorizare a modului de aplicare în teritoriu a programelor şi a strategiilor guvernamentale;
 • Documente legate de activitatea Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Braşov.
 • Informaţii statistice privind cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001;
 • Componenţa comisiilor/comitetelor/grupurilor de lucru constituite prin Ordin al Prefectului;
 • Planul de acţiuni pentru realizarea în județ a Programului de guvernare;
 • Rapoarte privind realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea în județ a Programului de guvernare;
 • Raport anual privind starea economică şi socială a judeţului Braşov;
 • Raport anual de evaluare a activității Instituției Prefectului – județul Braşov;
 • Documente privind activitatea de coordonare şi urmărire a îndeplinirii sarcinilor ce le revin autorităţilor locale în domeniul alegerilor;
 • Documente privind activitatea de urmărire și aplicare actelor normative cu caracter reparatoriu (Lehea nr.18/1991, Legea nr. 10/2001; Legea nr. 290/2003; Legea nr. 9/1998; legile fondului funciar);
 • Informații privind proiectele de hotărâri de guvern iniţiate de prefectură la solicitarea autorităţilor locale, instituţiilor, societăţilor, persoanelor fizice sau din oficiu;
 • Date statistice privind activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Braşov;
 • Date statistice privind activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
 • Date statistice privind eliberarea apostilei de către instituția prefectului;
 • Documente privind demersurile realizate pentru creşterea calităţii relaţiilor de cooperare instituţională naţională şi internaţională la nivelul judeţului Braşov;
 • Documente legate de monitorizarea problematicii minorităţilor naţionale;
 • Documente legate de activitatea Comisiei de Dialog Social;
 • Documente legate activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice;
 • Avizele Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Braşov;
 • Materiale de sinteză din domeniul afacerilor europene;
 • Brosuri cu tematică specifică, pe linia afacerilor europene, destinate informării diferitelor categorii de publicţintă (instituţii publice, presă, proprii angajaţi);
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broșuri, pliante, afișe, ghiduri, privind activitățile institutiei;
 • Materiale prezentate la conferințele de presă;
 • Materiale privind desfășurarea unor campanii de informare publică;
 • Precizări sau puncte de vedere în legatură cu unele subiecte supuse atenției mass media;
 • Declarații de avere și declarații de interese;