Principale atribuţii ale Prefectului în calitate de președinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

 1. a) stabileşte responsabilităţile pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă;
 2. b) dispune preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă ca la primirea atenţionărilor/avertizărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă să instituie serviciul de permanenţă la toate primăriile din zonele de risc;
 3. c) dispune informarea populaţiei, prin intermediul sistemului de avertizare – alarmare şi mijloacelor media locale, cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare;
 4. d) analizează informaţiile primite de la Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă referitoare la derularea evenimentelor şi la măsurile întreprinse;
 5. e) dispune activarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, organizează, şi coordonează, cu sprijinul tehnic al specialiştilor din cadrul Grupului de Suport Tehnic, toate acţiunile de intervenţie operativă la nivelul judeţului;
 6. f) dispune instituţiilor reprezentate în Comitetul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă să asigure mijloacele şi forţele de intervenţie suplimentare în sprijinul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, atunci când capacitatea acestora de intervenţie este depăşită;
 7. g) dispune, la recomandarea specialiştilor din cadrul Grupului de Suport Tehnic, concentrarea mijloacelor şi forţelor de intervenţie în zonele critice;
 8. h) înaintează Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Administraţiei Naţionale „Apele Române”, hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu propunerea de realizare a unor breşe în corpul digurilor, indiferent de deţinător pentru inundarea dirijată a unor terenuri în perioade de ape mari (acumulări nepermanente/poldere/zone de inundare dirijată) precum şi în vederea evacuării apelor acumulate în incinte în timpul inundaţiilor, pe baza referatului tehnic de specialitate întocmit de Grupul de Suport Tehnic şi solicită aprobarea pentru execuţia acestora;
 9. i) dispune filialelor teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare asigurarea funcţionării la capacitate a staţiilor de pompare pentru desecare, precum şi folosirea unor mijloace suplimentare de evacuare a apei din incintele îndiguite cu asigurarea fondurilor necesare conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 10. j) analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei în situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită punerea în aplicare a planurilor de cooperare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 11. k) coordonează, prin Comitetul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, acţiunile de evacuare conform Planurilor de evacuare;
 12. l) emite ordine de evacuare şi primire/repartiţie la solicitările preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
 13. m) când situaţia impune, dispune încetarea furnizării energiei electrice, gazelor naturale şi agentului termic;
 14. n) dispune modul de urmărire a aplicării măsurilor de restricţie a consumului de apă şi alimente în zonele afectate;
 15. o) dispune identificarea posibilităţilor de cazare temporară a persoanelor sinistrate;
 16. p) dispune organizarea distribuirii apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare;
 17. q) dispune aplicarea măsurilor de prim ajutor medical şi sanitar – epidemice necesare prevenirii epidemiilor;
 18. r) dispune identificarea locurilor de adăpostire a animalelor evacuate, asigurarea hranei şi apei, asigurarea asistenţei sanitar-veterinare;
 19. s) dispune direcţionarea spre taberele de sinistraţi a formaţiunilor şi mijloacelor de acordare a primului ajutor medical;

ş) dispune organizarea activităţilor de căutare şi identificare a victimelor şi persoanelor date dispărute;

 1. t) dispune anunţarea unităţii de neutralizare cu care Consiliul Judeţean/Consiliul general al Municipiului Bucureşti are încheiat un contract, cu privire la decesul unor animale pe raza unităţii administrativ-teritoriale sau a unei subdiviziuni administrativ-teritoriale a Municipiului Bucureşti şi ducerea la îndeplinire a măsurile ce se impun conform prevederilor legale;

ţ) dispune rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public cu modificările şi completările ulterioare;

 1. u) dispune pregătirea populaţiei, în vederea conştientizării asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi a măsurilor proprii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
 2. v) numeşte prin ordin comisia alcătuită din specialişti pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase care fac obiectul prezentului regulament;
 3. w) dispune prin ordin evaluarea de către specialişti a pagubelor produse de inundarea dirijată şi face propuneri de despăgubire a persoanelor fizice şi juridice care au suferit prejudicii;
 4. x) aprobă rapoartele de sinteză întocmite conform Anexei nr. 9 la prezentul regulament;
 5. y) avizează procesele-verbale de calamităţi elaborate de deţinătorii de lucrări în vederea fundamentării actelor normative pentru alocarea, în regim de urgenţă, a fondurilor necesare refacerii construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri sau asigurării unor surse suplimentare de alimentare cu apă conform Anexelor nr. 10 şi 10a la prezentul regulament;
 6. z) solicită Consiliului Judeţean, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor accidentale, pentru acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale, pentru realizarea, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice de interes local, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;
 7. aa) solicită Consiliului Judeţean fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi accidente la construcţii hidrotehnice;
 8. ab) propune alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, pentru combaterea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor în cazul în care bugetele locale sunt insuficiente;
 9. ac) aprobă Planurile judeţene şi locale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră şi dispune postarea extraselor din aceste planuri, din care au fost excluse informaţiile confidenţiale, pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului, autorităţilor locale, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, altor structuri implicate;
 10. ad) dispune verificarea întocmirii de către toţi operatorii economici-utilizatori de apă a „Programului de restricţii în alimentarea cu apă în caz de secetă”, conform prevederilor ordinului pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;
 11. ae) dispune măsuri pentru raţionalizarea consumului de apă în localităţile potenţial a fi afectate în caz de secetă hidrologică şi poluări accidentale ale cursurilor de apă;
 12. af) solicită Administraţiei Bazinale de Apă identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă – identificarea zonelor în care ar putea fi realizate eventuale foraje pentru alimentarea cu apă potabilă în zonele cele mai critice;
 13. ae) dispune operatorilor economici luarea măsurilor pentru limitarea pierderilor de apă şi pentru pregătirea instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau din alte surse de apă;
 14. ag) dispune Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi operatorilor economici specializaţi asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi animalelor, prin transportul acesteia cu cisterna sau cu alte mijloace;
 15. ah) dispune operatorilor economici poluatori ai cursurilor de apă luarea măsurilor pentru limitarea şi diminuarea efectelor negative ale poluării accidentale pe cursurile de apă.