Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii a prezidat, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, având pe ordinea de zi prezentarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 560/28.04.2022.
În cadrul ședinței, prefectul Mihai Cătălin Văsii a declarat: „La nivel județean, autoritățile care implementează această Strategie sunt Instituţia Prefectului, prin Biroul Județean pentru Romi, și instituțiile deconcentrate de specialitate ale administrației publice. Va trebui să elaborăm un Plan județean de măsuri privind incluziunea comunităţilor de romi, bazat pe planurile de acțiune locală, care vor trebui întocmite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale unde trăiesc comunități de romi. De asemenea, fiecare instituţie deconcentrată de specialitate va trebui să elaboreze un Plan judeţean sectorial de intervenţie pentru implementarea Strategiei. Toate aceste documente trebuie să fie adaptate la specificul şi nevoile comunităţilor de romi. De aceea, este necesară o colaborare eficientă a tuturor celor implicați, atât instituții, cât și reprezentanți ai societății civile rome. Un alt aspect foarte important este recensământul populației și locuințelor, care sper să ne ofere date cât mai apropiate de realitate în privința numărului cetățenilor români aparținând minorități rome din județul Brașov”.
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 conține, respectiv abordează cele patru criterii monitorizate de Comisia Europeană:
1. Măsuri destinate să accelereze integrarea romilor, să prevină și să elimine segregarea și să stabilească valori de bază, precum și obiective de etapă și ținte măsurabile;
2. Modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a măsurilor de integrare a romilor;
3. Modalități de luare în considerare a aspectelor legate de incluziunea romilor la nivel local și regional;
4. Modalități pentru a se asigura că elaborarea, implementarea, monitorizarea și revizuirea se desfășoară în strânsă cooperare cu societatea civilă romă și cu toate celelalte părți interesate relevante, inclusiv la nivel regional și local.
Conform Strategiei, măsurile de dezvoltare și promovare a incluziunii sociale pentru orice cetățean român, inclusiv a celor aparținând minorității romilor, trebuie să fie decise și puse în aplicare la nivel local, nivel care are competența legală în a identifica și soluționa problemele comunității, potrivit principiilor subsidiarității și descentralizării.
Strategia își propune ca instituțiile cu responsabilități în implementarea măsurilor să abordeze finanțarea măsurilor de politici de incluziune, preponderent prin intermediul Programelor Naționale existente sau cele care urmează a fi create, ca parte a strategiilor sectoriale și a programelor care să fie suplimentate prin alocarea complementară de fonduri europene, acolo unde finanțările din bugetul de stat sunt insuficiente.
Având în vedere complexitatea măsurilor din planurile de acțiune județene/locale, Consiliile Județene și Consiliile Locale trebuie să se implice financiar în implementarea planurilor de acțiune locală, prin asigurarea resurselor financiare necesare implementării unor acțiuni concrete, precum și prin asigurarea cofinanțării unor proiecte atrase și derulate cu sprijin financiar UE sau al altor mecanisme de sprijin financiar național/internațional.
La nivel local, implementarea măsurilor din Strategie este asigurată de Primar, în calitate de autoritate executivă, și de Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă. Prin aparatul de specialitate al primarului, serviciile specializate ale Primăriei, cu contribuția expertului local pentru romi, a mediatorilor școlari, a mediatorilor sanitari și a altor resurse umane rome, se vor implementa activitățile specifice, printre care:
– Identificarea nevoilor membrilor comunităților vulnerabile cu romi;
– Realizarea şi implementarea unui Plan de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi, care să cuprindă măsuri integrate în vederea reducerii excluziunii sociale a acestei categorii de populație și a depășirii situației de vulnerabilitate;
– Alocarea de resurse financiare de la bugetul local şi atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea implementării unor programe/proiecte în beneficiul comunităților vulnerabile cu romi, înființarea și gestionarea activității membrilor Grupului de inițiativă locală;
– Elaborarea de proiecte de dezvoltare locală a comunităţilor de romi în colaborare cu ONG-uri şi alţi actori de la nivel local, judeţean, regional sau naţional;
– Transmiterea planului local de acțiune către Instituția Prefectului – Biroul Județean pentru Romi, în vederea introducerii acestuia în planul județean de măsuri;
Monitorizarea implementării Strategiei se va realiza prin intermediul Grupului de Lucru Mixt, constituit prin ordin al prefectului.